آخرت و قیامت چیست؟

آخرت و قیامت چیست؟
آخرت و قیامت چیست؟

آخرت و قیامت چیست؟

طبق آیات و روایات دینی یکی آخرین سر منزل انسان پس از مرگ به آن میرسد آخرت هست.از اسمش پیدا است یعنی آخر دنیا.در واقع در آن روز تمامی عالم هستی نابود می شوند و تمامی موجودات می میرند.طبق آیات الهی پس از نابودی تمام عالمی هستی فرشته ای به نام اسرافیل در صور خود می دمد ادامه خواندن “آخرت و قیامت چیست؟”