برزخ چیست؟

برزخ چیست؟
برزخ چیست؟

برزخ چیست؟

طبق روایات و احادیثی که از پیامبر و ائمه اطهار بیان شده است می توان استنباط کرد که برزخ عالمی است بین دو عالم آخرت و پس از مرگ.در واقع انسان پس از مرگ در دنیایی به سر می برد تا روز آخرت سر برسد و تمامی عالم با صور اسرافیل زنده شوند و حساب پس دهند .

ادامه خواندن “برزخ چیست؟”